Om www.emtra.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies: Meer informatie

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor overeenkomst betreffende leveringen van zaken en het verrichten van diensten door emtra.

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op onze aanbieding en/of met ons gesloten overeenkomsten, betreffende leveringen van zaken en/of het verrichten van diensten, onderstaande “Algemene Voorwaarden” van toepassing. In geen geval zijn zonder onze schriftelijke bevestiging (inkoop) voorwaarden van onze afnemer van toepassing. Voorzover in schriftelijk aanbieding of overeengekomen, komen deze voorwaarden naast deze “Algemene Voorwaarden”, dan wel vervangen die bepalingen uit de “Algemene Voorwaarden”, die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. In dit laatste geval blijven alle overige bepalingen van de “Algemene Voorwaarden” onverminderd van kracht.verige boverige bepalingen van de “Algemene Voorwaarden” onverminderd van kracht.

2. Door ons genoemde prijzen (in prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven, enzovoort), zijn steeds vrijblijvend en derhalve niet bindend en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. Levering vindt steeds plaats tegen de prijs, geldend op het moment van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst.

2.1. Wij behouden ons het recht voor, de aan de afnemer in rekening te brengen prijs aan te passen, voorzover tussen het afsluiten van de overeenkomst en het afleveren van de zaken een periode van tenminste drie maanden is verlopen.

3. Een ons bindende overeenkomst komt eerst tot stand door onze schriftelijke aanvaarding van de opdracht, dan wel doordat wij een aanvang maken met de uitvoering van de levering of de prestatie.

4. Afbeeldingen, tekeningen, schema’s, maat-, tijd-, gewichtsopgaven, en dergelijke, die wij verstrekken in brochures, circulaires, advertenties, brieven, enzovoort, zijn uitsluitend bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden en zijn derhalve niet bindend. Afwijkingen geven de afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, in ontvangstneming van zaken te weigeren, betaling op te schorten of te weigeren, dan wel schadevergoeding te verlangen.

5. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering, of van het tijdstip waarop door ons een overeengekomen dienst zal worden verricht, is slechts bij benadering. Ofschoon steeds getracht wordt dit tijdstip zoveel mogelijk aan te houden, behouden wij ons het recht voor op een ander tijdstip te leveren, dan wel te presteren. Van in gebreke zijn ons is eerst sprake, wanneer wij ook na een door de afnemer schriftelijk gestelde redelijke termijn, onze verplichtingen jegens afnemer, door aan ons toe te rekenen omstandigheden, niet of niet ten volle zijn nagekomen.

6. Levering, of ter beschikking stellen van zaken aan de afnemer, doet het risico op hem overgaan, onverminderd het in paragraaf tien gemaakte eigendomsvoorbehoud. Levering geschiedt van afleverplaats. Indien zaken door ons ter plaatse worden geïnstalleerd en/of in gebruik gesteld, dan vindt levering plaats: - doordat wij de afnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, in kennis stellen van de voltooiing van de installatie en nadat de afnemer de zaken en de installatie heeft goedgekeurd. Kleine gebreken, die door ons binnen 30 dagen verbeterd kunnen worden, zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Bij onthouding van goedkeuring is afnemer verplicht hiervan schriftelijk aan ons mededeling te doen, onder opgaaf van redenen. - na verloop van acht dagen, nadat wij afnemer schriftelijk hebben medegedeeld dat de zaken zijn geïnstalleerd en afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen. - bij ingebruikneming van de zaken door afnemer, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van de te leveren zaken dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

7. Zaken worden verzonden of vervoerd voor risico van de afnemer, onafhankelijk van het feit of de verzending en/of vervoer door ons da wel door derden wordt uitgevoerd. Verzend-, vervoer- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de afnemer. Bij een factuurbedrag aan netto afgeleverde goederenwaarde van € 500,oo of meer, zijn de verzend-, vervoer- en verpakkingskosten, voorzover aflevering plaatsvindt binnen Nederland, in afwijking tot het voorgaand gestelde, voor onze rekening. Extra kosten voor spoedzendingen of afwijkende vervoerscondities en dergelijke, zijn steeds voor rekening van de afnemer.

8. Ter beschikking stellen van zaken aan de afnemer vindt plaats door schriftelijke kennisgeving, waarin uitdrukkelijk is vermeld het tijdstip waarop de zaken beschikbaar zijn gesteld.

9. Bij levering van een netto goederenwaarde van € 68,00 of minder, zal, tenzij de zaken door de afnemer worden gehaald aan onze afleverplaats en ter plaatse contant worden betaald , door ons steeds een bedrag voor orderbehandelingskosten in rekening worden gebracht. Het bedrag is afhankelijk van de aard en de samenstelling van de levering.

10. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen, genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

10.1 Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De afnemer verplicht zich, op eerste verzoek van ons, mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering, die de afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.2 De afnemer is verplicht de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud of huur zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van emtra te bewaren. Elke beschadiging aan de goederen, anders dan die uit het normale gebruik van de goederen voortvloeiend, komen voor rekening van opdrachtgever met de verplichting de schade aan emtra te vergoeden. Ingeval van tenietgaan of vermissing van de goederen dient opdrachtgever aan emtra te vergoeden de nieuwprijs van de gedane of vermiste goederen. Het staat ter beoordeling aan emtra of een beschadiging van dien aard is dat zij met een tenietgaan c.q. vermissing moet worden gelijkgesteld.

10.3 Wij zijn gerechtigd de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen, indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein en/of gebouw, ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van onze eigendomsrechten.

10.4 Alle huurovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd met een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan. Bij onmiddellijke ontbinding wordt 70% omzet derving berekend.

10.5 Alle in deze paragraaf opgenomen bepalingen, laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

11. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken aan door ons geleverde zaken en/of door ons verrichte diensten, is uitdrukkelijk beperkt tot kosteloos herstel of vervanging van ondeugdelijke zaken dan wel kosteloze verbetering van de verrichte dienst. Vergoeding van gevolgschade, geleden door onze afnemer of door derden, is voorzover toelaatbaar voor de wet, uitdrukkelijk uitgesloten. Aanspraak op herstel of verbetering dient, op straffe van verval ervan, binnen een termijn van zes maanden na de levering of de prestatie schriftelijk bij ons aanhangig te zijn gemaakt. Indien leveranciers van door ons in de handel gebrachte zaken uitgebreidere aansprakelijkheid aanvaarden, zullen hun condities stilzwijgend van toepassing zijn en het voorafgaande in deze paragraaf vervangen.

12. Onze werknemers dan wel derden, die in opdracht van ons handelen, kunnen nimmer aansprakelijk gestelde worden voor schade die zijn bij de afnemer of een derde veroorzaakt hebben tijdens en/of verband houdende met de uitvoering van de door ons opgedragen werkzaamheden.

13. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat wij een overeenkomst niet of niet volledig kunnen nakomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, die redelijkerwijze niet aan ons is toe te rekenen. Dergelijke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor bij oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- of uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheid of ernstige verstoring van de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, die het uitvoeren van de overeenkomst voor ons onredelijke bezwaarlijk en/of veel kostbaarder maken dan bij het tot stand komen van deze overeenkomst was te voorzien, natuurgeweld, vorst, werkstaking, brand, epidemieën, verkeersstoringen, demonstraties, enzovoort. Vertraging, veroorzaakt door tekortschieten van onze toeleveranciers in de nakoming van diens verplichtingen jegens ons, geldt uitdrukkelijk als overmacht.

14. Indien de overmachtsituatie 90 dagen heeft geduurd, of indien vaststaat dat deze situatie langer dan 90 dagen zal duren, dan kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen, respectievelijk beëindigen. De afnemer is in dit geval verplicht aan ons de prijs te betalen van de zaken die geleverd zijn, of van de diensten die verricht zijn voordat verdere uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van overmacht verhinderd werd. Afnemer heeft nimmer het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden.

15. Reclames betreffende geleverde aantallen, afleverings- en/of transportschade aan het product, waarvan het tijdstip van ontstaan een rol kan spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid, welke ons niet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de betreffende levering door afnemer hebben bereikt, kunnen wij niet in behandeling nemen en geven nimmer enig recht op schadevergoeding en/of op nakoming.

16. Zaken worden uitsluitend na voorafgaande akkoord van ons teruggenomen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de creditering van de waarde van de retourgoederen te weigeren. Creditering vindt plaats ter waarde van het gefactureerde bedrag, bij levering of tegen de lagere waarde van het goed op het tijdstip van ontvangst van de retourzending door ons. Voor behandelingskosten kan 10% van de netto goederenwaarde bij levering op de creditering in mindering gebracht worden. Retourzendingen, alsmede zaken, welke ter garantiebeoordeling of reparatie aan ons worden aangeboden, dienen door de afnemer/afzender franco aan ons te worden toegezonden. Zodanige zendingen vinden steeds plaats voor risico van de afnemer. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van voldoende informatie, betreffende de oorspronkelijke levering en de reden van retourzending.

17. Het netto factuurbedrag dient uiterlijk 20 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Als betaaldatum geldt de dag van bijschrijving op onze girorekening. In alle gevallen waarin betaling later geschiedt, wordt door ons rente in rekening gebracht, waardoor het percentage wordt vastgesteld op de als dan geldende wettelijke rente.

18. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren, zonder opgaaf van reden. Bij weigering de rembourszending in ontvangst te nemen, is de afnemer verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

19. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitenrechterlijk invordering van niet op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de afnemer.

20. Op alle tussen de afnemer en ons bestaande rechtsbetrekkingen, met inbegrip van de totstandkoming daarvan, is het Nederlandse recht van toepassing.

21. Alle geschillen met betrekking tot, dan wel voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane aanbiedingen, of met ons gesloten overeenkomsten, zullen ter kennis worden gebracht voor het absoluut bevoegde gerecht van ons plaats van vestiging. Wij behouden ons het recht voor te procederen voor de rechter van de plaats van vestiging van de afnemer.


< terug

Online bestellen

Maak uw keuze

Mijn Offerte
 

Emtra Hygiëne Service
Beechavenue 54-80
1119 PW Schiphol-Rijk

Tel. +31 (0)20 6586150
Fax +31 (0)20 6586111

E-mail: info@emtra.nl
Website: www.emtra.nl
www.emtra.eu

K.v.K. 63430487